Người nữ cán bộ là tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cánh Hồ Chí Minh